کلاسی برای کار با بانک اطلاعاتی SQL - Visual Basic .Net
زمان ثبت : پنج‌شنبه 13 آبان 1389 در ساعت 01:20
نویسنده : علی نجاری
عنوان : کلاسی برای کار با بانک اطلاعاتی SQL
دوستان این کلاسی که براتون واسه دانلود گذاشتم واسه کار با بانک اطلاعاتی SQL هست که کلیه عملیات Insert - Update - Delete - Select - Read رو انجام میده


Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

Public Class SQLDatabase

Private ObjCon As New SqlConnection
Private ObjCom As New SqlCommand
Private da As New SqlDataAdapter
Public dt As New DataTable

Public Sub doConnect(ByVal Server As String, ByVal Database As String, ByVal Password As String, ByVal Username As String)

   Dim cs As String = "Data Source=" & Server & ";Initial Catalog=" & Database & ";User      ID=" & Username & "Sa;Password=" & Password 
   ObjCon.ConnectionString = cs
   ObjCon.Open()  
End Sub

Public Function doSelect(ByVal Str As String)
   dt.Reset()
   ObjCom.Connection = ObjCon 
   ObjCom.CommandText = Str 
   da.SelectCommand = ObjCom 
   dt = New DataTable 
   da.Fill(dt) 
   Return dt 
End Function

Public Sub doCommand(ByVal str As String)
   ObjCom.Connection = ObjCon
   ObjCom.CommandText = str
   ObjCom.ExecuteNonQuery()
End Sub

Public Function Docheck(ByVal str As String) As Boolean
   ObjCom.Connection = ObjCon
   ObjCom.CommandText = str
   Dim dr As SqlDataReader = ObjCom.ExecuteReader
   Docheck = dr.Read 
   ObjCon.Close() 
   Return Docheck 
End Function

Public Sub Disconnect()
  ObjCon.Close() 
End Sub

End Class

Visual Basic .net