کلاسی برای کار با بانک اطلاعاتی Access - Visual Basic .Net
زمان ثبت : پنج‌شنبه 13 آبان 1389 در ساعت 01:19
نویسنده : علی نجاری
عنوان : کلاسی برای کار با بانک اطلاعاتی Access
دوستان این کلاسی که براتون واسه دانلود گذاشتم واسه کار با بانک اطلاعاتی Access هست که کلیه عملیات Insert - Update - Delete - Select - Read رو انجام میده

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Public Class Mydb

Private ObjCon As New OleDbConnection
Private ObjCom As New OleDbCommand
Private da As New OleDbDataAdapter
Public dt As New DataTable

Public Sub doConnect()
      Dim cs As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|                                      \Database.mdb;Persist Security Info=True"
      ObjCon.ConnectionString = cs
      ObjCon.Open()
End Sub

Public Function doSelect(ByVal Str As String)
      dt.Reset()
      ObjCom.Connection = ObjCon
      ObjCom.CommandText = Str
      da.SelectCommand = ObjCom
      dt = New DataTable
      da.Fill(dt)   
      Return dt 
End Function

Public Sub doCommand(ByVal str As String)
   ObjCom.Connection = ObjCon
  ObjCom.CommandText = str 
  ObjCom.ExecuteNonQuery() 
End Sub

Public Function Docheck(ByVal str As String) As Boolean
  ObjCom.Connection = ObjCon 
  ObjCom.CommandText = str 
  Dim dr As OleDbDataReader = ObjCom.ExecuteReader 
  Docheck = dr.Read 
  ObjCon.Close() 
  Return Docheck 
End Function

Public Sub Disconnect()
  ObjCon.Close() 
End Sub

End ClassVisual Basic .net