مقایسه دو تاریخ شمسی با یکدیگر (شمسی DataDiff) - Visual Basic .Net
زمان ثبت : دوشنبه 12 مهر 1389 در ساعت 14:20
نویسنده : علی نجاری
عنوان : مقایسه دو تاریخ شمسی با یکدیگر (شمسی DataDiff)

 

 کد مقایسه دو تاریخ شمسی با یکدیگر (شمسی DataDiff) 

 

Public Function ShamsiDateDiff(ByVal Date1 As String, ByVal Date2 As String, Optional ByVal Seperator As String = "/") As Integer

        Dim pc As New Globalization.PersianCalendar

        Dim da1 = Date1.Split(Seperator)

        Dim da2 = Date2.Split(Seperator)

        Dim dt1 = pc.ToDateTime(da1(0), da1(1), da1(2), 0, 0, 0, 0)

        Dim dt2 = pc.ToDateTime(da2(0), da2(1), da2(2), 0, 0, 0, 0)

        Return DateDiff(DateInterval.Day, dt1, dt2)

    End Function 

 

طریقه استفاده از کد 

Msgbox(ShamsiDateDiff(“1389/07/09” , ”1389/09/23” , ”/”))Visual Basic .net