تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی - Visual Basic .Net
زمان ثبت : دوشنبه 12 مهر 1389 در ساعت 14:02
نویسنده : علی نجاری
عنوان : تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

Public Function ShamsiToMiladi(ByVal SDate As String) As String

        Dim pc As New Globalization.PersianCalendar
        ShamsiToMiladi = ""
        If SDate.Length = 10 Then

            Dim Tarikh
            Tarikh = Split(SDate, "/")

            ShamsiToMiladi = (pc.ToDateTime(Tarikh(0), Tarikh(1), Tarikh(2), 0, 0, 0, 0))

        End If

        Return ShamsiToMiladi

End Function 

 

 

طریقه استفاده 

 

 

Msgbox(ShamsiToMiladi ("1367/02/11"))Visual Basic .net