تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی - Visual Basic .Net
زمان ثبت : دوشنبه 12 مهر 1389 در ساعت 13:56
نویسنده : علی نجاری
عنوان : تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی

کد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی 

Public Function MiladiToShamsi(ByVal MDate As Date) As String

MiladiToShamsi = “”

 

        Dim pc As New Globalization.PersianCalendar

        Dim Sal As Integer = pc.GetYear(MDate)

        Dim Mah As Integer = pc.GetMonth(MDate)

        Dim Roz As Integer = pc.GetDayOfMonth(MDate)

        MiladiToShamsi = Format(Sal, "0000") & "/" & Format(Mah, "00") & "/" & Format(Roz, "00")

        Return MiladiToShamsi

    End Function 

 طریقه استفاده از تابع 

  Msgbox(MiladoToShamsi(Now())) Visual Basic .net